UUA är en del av att skapa ett hållbart arbetsliv. Lösningar som funkar i en föränderlig tid gör arbetsplatsen attraktiv och ger bättre resultat. När alla får plats blir arbetsmiljön bättre och både medarbetare och verksamheter utvecklas. 

UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Hellre göra rätt från början än att behöva improvisera enstaka anpassningar. Att införa UUA på din arbetsplats innebär att steg för steg hitta balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv.

Begreppet universell utformning är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - MFD  som innebär att fokus flyttas från utpekande och stigmatiseringar till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.  

När du utbildar dig inom UUA får du kunskapen och verktygen för att påbörja arbetet med att bygga framtidens arbetsplatser. Genom att ta avstamp i de behov som ligger utanför normen, kan arbetsplatserna attrahera och tillvarata en mångfald av människor. Därigenom kan din delaktighet i UUA bidra med moderna lösningar på samhällsutmaningar inom kompetensförsörjning och arbetslöshet.  

Fokusområden

Fysisk arbetsmiljö – Den ska stödja alla typer av arbetsuppgifter och vara flexibel. Det kan handla om att arbeta ostört, ha närhet till chefer eller ha möjlighet att arbeta på distans.

Social arbetsmiljö – Om arbetsmiljön fungerar för alla fungerar den också för de som behöver särskilt stöd och då minskar behovet av individuella anpassningar.

Organisation och ledarskap – Bygger på social inkludering, delaktighet, och respekt. Chefer behöver anpassa krav och stöd efter varje medarbetares möjligheter. Organisationen ska ge struktur, trygghet och stabilitet. Det gör att medarbetare med olika kompetenser och förmågor kan arbeta på ett sätt som är tillfredställande både för dem själva och för verksamheten.

Kompetensförsörjning och rekrytering – Medarbetarnas kompetens ska användas på rätt sätt, rekryteringsbasen breddas och metoder i rekryteringsarbetet ses över. Det kräver nytänkande exempelvis när det gäller potentialen hos personer med funktionsnedsättningar eller som har lägre kunskaper i svenska. Det behövs också ett kritiskt synsätt som utmanar normer och föreställningar.

Digitalisering genomsyrar alla övriga fyra områden.

UUAs bakgrund

Sedan 2018 har  flera organisationer och företag samverkat i detta projekt för universell utformning av arbetsplatser. Det medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och bidrar till de globala målen i Agenda 2030.

Medverkande parter var Akademikerförbundet SSRCSR SwedenForumFunktionsrätt SverigeIF MetallFremiaRandstadSveriges FöretagshälsorSwedavia och Vasakronan.

Projektägare var Akademikerförbundet SSR och ordförande i styrgruppen för Lärandeforum UUA var Markus Furuberg, förhandlingschef Akademikerförbundet SSR. 

Det första projektet inleddes 2018 med fokus på att genom utbildningar bidra till ett perspektivskifte, och avslutades under april 2020. Det andra projektet (Lärandeforum UUA) inleddes 2019 med syfte att genom bland annat utbildning och nätverksbyggande etablera ett långsiktigt hållbart nationellt forum för lärande och strategisk påverkan kring universell utformning av arbetsplatser. Projektet avslutades i januari 2022 och verksamheten övergår i Föreningen UUA - som utgör det hållbara forum som projektet syftade till.

EU-flaggan med text: EUROPEISKA UNIONEN - Europeiska socialfonden